Amonio salietra 2 kg

Prekės kodas: amonio-salietra-2kg
Kaina:
4.30 /vnt.

Koncentruotos azoto trąšos su siera bei mikroelementais, skirtos daržovių, vaismedžių ir vaiskrūmių, vejų bei kitų augalų tręšimui. Trąšos skatina augalų augimą, sparčiau vystosi šaknys, augalas greičiau apsirūpina maisto medžiagomis, paspartėja augalo augimas ir vystymasis, išnyksta lapų geltonavimas, didinamas derlius bei kokybė.

In Stock
SKU: amonio-salietra-2kg

NAUDOJIMAS: trąšas išbarstykite tolygiai visama plote arba aplink augalus. Rekomenduojame įterpi į dirvą bei palaistyti vandeniu.
NORMOS: kopūstai, ridikėliai, svogūnai, česnakai, burokėliai: 80-200g/m2; pomidorai, agurkai, pupelės, morkos: 50-120g/m2; bulvės, runkeliai, burokai: 80-100g/m2; pievos, javai: 60-180g/m2; kukurūzai: 120-150g/m2; vaismedžiams, vaiskrūmiams (tręšiama vainiko plote): 40g/m2; lauko gėlėms: 15-20g ištirpinti 10-tyje litrų vandens ir laistyti kas 7-10d.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 26% (nitratinis azotas (NO3-N) – 7%, amoniakinis azotas (NH4-N) – 19%), siera (S tirpi vandenyje) – 13%.
EB TRĄŠOS. Mišinys. TIPAS A.1.6. Amonio sulfatas-nitratas.
PAVOJINGUMAS: sukelia smarkų akių dirginimą.
ATSARGUMAS: po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Parašykite mums
Paskambinkite