Azofoska, 2kg

Prekės kodas: Azofoska, 2kg
Kaina:
5.22 /vnt.

Koncentruotos azoto-fosforo-kalio kompleksinės trąšos, skirtos pagrindiniam daržovių, vaismedžių ir vaiskrūmių tręšimui pavasarį arba rudenį, ruošiant dirvą.

SKU: Azofoska, 2kg

Trąšos išbarstomos padrikai ar į augalams paruoštas duobutes.
NORMOS: bulvės, kopūstai, ridikėliai, svogūnai, česnakai, burokėliai – 50g/m2; pomidorai, agurkai, pupelės, morkos – 80g/m2; vaismedžiams, vaiskrūmiams (1kv.m.vainiko ploto) – 40g/m2; lauko gėlėms – 15-20g ištirpinti 10l vandens ir laistyti kas 7-10d.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 15% (amoniakinis azotas (NH4-N) – 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) – 0,5%), fosforo pentoksidas (P2O5) – 15% (tirpaus vandenyje – 14%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 15%, siera (S) tirpi vandenyje – 9%.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Parašykite mums
Paskambinkite